Serwis AGD MIŚ Katowice - naprawa pralek, lodówek, zmywarek - Polityka prywatności

SERWIS AGD "MIŚ" - ZADZWOŃ   ☎ 789 451 542  

Polityka prywatności

Informacje ogólne W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Niniejszym informuję się, że Urząd Gminy Turobin przetwarza Pani/Pana dane osobowe. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Turobin z siedzibą przy ul. Rynek 4; 23-465 Turobin, Tel./fax 846833335, e-mail: sekretariat@turobin.pl 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@turobin.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań nalężących do właściwości gminy na podstawie przepisów prawa, b) realizacji umów cywilnoprawnych, c) wystawiania faktur, rachunków, regulowania płatności, windykacji należności, d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, przepis prawa lub umowa. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne: a) ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych/umownych. b) i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. c) ale konieczne w celu realizacji złożonego wniosku / zgłoszenia /deklaracji/ informacji/ podania. 6. Konsekwencją braku podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania względem Pani/Pana celów określonych w pkt 3. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych. 9. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, f) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 1. 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.). Dane podane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi. RODO Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Czym są dane osobowe? Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Serwis. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług. ----------------------------------- Szanowni Państwo, mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. „EL-DOM Wągrowiec” Sławomir Przyborski z siedzibą w Wągrowcu - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest „EL-DOM Wągrowiec” Sławomir Przyborski z siedzibą w Wągrowcu (62-100), ul. Rogozińska 29E - dalej: Administrator. Możesz kontaktować się z nami listownie na adres ul. Rogozińska 29E, 62-100 Wągrowiec, mailowo na adres: przyborski@oragne.pl , telefonicznie pod numerem 502-320-751, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych jmj.kancelaria@onet.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym „EL-DOM Wągrowiec” Sławomir Przyborski zamierza zawrzeć lub zawarł umowę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: zawarcie i/lub wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych wykonania umowy przez administratora; przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie danych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez nas działalności. Twoje dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje ogólne W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Niniejszym informuję się, że Urząd Gminy Turobin przetwarza Pani/Pana dane osobowe. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Turobin z siedzibą przy ul. Rynek 4; 23-465 Turobin, Tel./fax 846833335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań nalężących do właściwości gminy na podstawie przepisów prawa, b) realizacji umów cywilnoprawnych, c) wystawiania faktur, rachunków, regulowania płatności, windykacji należności, d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, przepis prawa lub umowa. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne: a) ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych/umownych. b) i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. c) ale konieczne w celu realizacji złożonego wniosku / zgłoszenia /deklaracji/ informacji/ podania. 6. Konsekwencją braku podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania względem Pani/Pana celów określonych w pkt 3. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych. 9. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, f) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 1. 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.). Dane podane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi. RODO Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Czym są dane osobowe? Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Serwis. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług. ----------------------------------- Szanowni Państwo, mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. „EL-DOM Wągrowiec” Sławomir Przyborski z siedzibą w Wągrowcu - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest „EL-DOM Wągrowiec” Sławomir Przyborski z siedzibą w Wągrowcu (62-100), ul. Rogozińska 29E - dalej: Administrator. Możesz kontaktować się z nami listownie na adres ul. Rogozińska 29E, 62-100 Wągrowiec, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 502-320-751, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym „EL-DOM Wągrowiec” Sławomir Przyborski zamierza zawrzeć lub zawarł umowę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: zawarcie i/lub wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych wykonania umowy przez administratora; przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie danych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez nas działalności. Twoje dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

☑ Diagnoza od 49 zł

Zadzwoń do nas:

Jest potrzeba naprawy Państwa pralki, lodówki lub zmywarki proszę nie zwlekać tylko zadzwonić do naszych serwisantów:

☎ 789 451 542

lub

☎ 789 451 543

Serwis Miś w sieci:

Zapraszam do polubienia naszego profilu. Nigdy nie wiesz kiedy nastanie zły czas dla Twojej pralki, zmywarki czy lodówki.